TÜZÜK

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 - Derneğin Adı: "Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği" dir. Kısa adı "ASYOD" dur. Derneğin merkezi Ankara'dır, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir ve şubeler açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2 - Dernek,Akciğer sağlığının ve Yoğun Bakım hizmetlerinin geliştirilmesini ve bu alanlarda tıbbi, bilimsel ve mesleki standartların yükseltilmesini; etik değerlerin hakim kılınmasını sağlamak ve bu konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Üyelerinin sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesini; çalışma koşullarının, ekonomik ve mali durumlarının iyileştirilmesini; mesleki saygınlığının ve doyumun artırılmasını; iş ve meslekten kaynaklanan risklerinin azaltılmasını; sürekli mesleki gelişimlerinin sağlanmasını hedefler. Dernek, tüm çalışmalarında en yüksek ahlaki, mesleki, bilimsel, etik ilke ve kuralları, standartları esas alır.

Çalışma alanında hizmet veren hekim ve diğer sağlık çalışanları ile bu alanlardan hizmet alan hasta ve hasta yakınları ve toplumun yararına her türlü faaliyetlerde bulunur. Bilimsel, mesleki, sosyal ve kültürel etkinlikler, organizasyonlar ve eğitimler gerçekleştirir; yayınlar yapar. Bu alanlarda politikalar geliştirir, stratejiler belirler; konunun diğer taraflarıyla iletişim kurar ve işbirliği yapar; kamuoyu oluşturur, medyada, sosyal medyada paylaşımlarda bulunur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 • Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi uzmanlarının çalışma ve emeklilik süreçlerinde özlük haklarının, mali ve ekonomik durumlarının, sosyal statülerinin, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi; iş ve meslekten kaynaklanan risklerden korunması; çalışma konforu ve mesleki doyumlarının sağlanması; mesleki itibar ve saygınlığının artırılması için tüm taraflarla, resmi ve özel kurumlar ile kamuoyu nezdinde çalışmalar yapar.
 • Bilimsel proje ve araştırmalar yapar, destekler, yayınlar; başka kişiler veya taraflarca yapılan projelere, araştırmalara dahil olur, maddi (para, burs, cihaz, malzeme, eleman, vb) ve manevi (ödül, plaket, onur/takdir/teşekkür belgesi, vb) destek verir.
 • Sosyal araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları yapar, üyeleriyle, ilgili taraflarla ve kamuoyuyla paylaşır.
 • Alanındaki profesyonellerin mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının oluşturulması, geliştirilmesi; bu konularda sorunların tespiti ve çözüme kavuşturulması; mezuniyet sonrasında sürekli mesleki gelişimlerinin sağlanması için gereken faaliyetlerde bulunur, ilgili kurumlarla, taraflarla işbirliği yapar.
 • Kapalı salon ve açık hava toplantıları gerçekleştirir.
 • Konferans, panel, seminer, kurs ve kongre gibi organizasyonlar gerçekleştirir ve benzer etkinlikleri e-ortamda senkron veya asenkron online olarak da düzenler.
 • Kitap/e(elektronik)-kitap, dergi/e-dergi, rapor, gazete/e-gazete, bülten/e-bülten, broşür/e-broşür, afiş/e-afiş, poster/e-poster, CD, video, ses kaseti, spot, film, TV veya radyo yayınları gibi her türlü basım-yayım etkinliğini gerçekleştirir ve tüm eğitim araçlarını kullanır.
 • Okul, araştırma ve uygulama merkezi, kütüphane ve dokümantasyon merkezi, kamp gibi organizasyonları kurar, işletir.
 • Ulusal ve uluslar arası düzeyde veri tabanları oluşturur, var olanlara dahil olur.
 • Hekim, uzman hekim, hemşire, tekniker, teknisyen, sekreter gibi farklı profesyonellere dönük bilimsel, mesleki, sosyal ve kültürel teorik ve/veya uygulamalı eğitim etkinlikleri gerçekleştirir.
 • Koruyucu hekimliği önceler. Temel, birincil, ikincil, üçüncül koruma ile tanı, tedavi ve bakım standartlarını yükseltmek amacıyla gereken her türlü çalışmayı yapar.
 • Üyelerinin sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi için ilgili taraflarla (sendika, yöneticiler, politikacılar, kurumlar, odalar, vb) iletişim kurar, her türlü faaliyette bulunur.
 • Hasta ve hasta yakınları ile halka dönük bilimsel, mesleki, sosyal ve kültürel teorik ve/veya uygulamalı eğitim etkinlikleri gerçekleştirir.
 • Üyelerinin tanışma, kaynaşma, paylaşım, dinlenme, eğlenme ve tatil ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük lokal, sosyal ve kültürel tesisler açar, tefriş eder ve işletir; sosyal organizasyonlar (yemekli toplantı, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler tatil programları, çekilişler, vb) düzenler.
 • Politikalar belirler, standartlar ve stratejiler oluşturur, raporlar, kılavuzlar hazırlar. Bunları kamuoyuyla ve konunun taraflarıyla paylaşır.
 • İlgi alanında insan gücü planlaması için çalışmalar yapar, ilgili taraflara önerilerde bulunur.
 • Etik ilke ve kuralların yaygınlaştırılması, uygulanması için faaliyet gösterir.
 • Gönüllülük esasıyla dileyen sağlık kurumlarına danışmanlık ve akreditasyon hizmetleri ve belgeleri verir.
 • Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), TUK Müfredat Oluşturma Sistemleri (TUKMOS), Yeterlilik Kurulu gibi organizasyonlarda yer alır. YÖK, Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği, SGK gibi resmi veya sivil kurumlar nezdinde üyelerini temsil eder.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için uygun mekanları/ortamları oluşturur.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gereken her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve sarf malzemelerini temin eder.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için her türlü personeli geçici (süreli) veya daimi olarak çalıştırır.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gereken her türlü hizmeti, ürünü satın alır, kiralar.
 • Amacını gerçekleştirmek üzere mevzuata uygun olarak fonlar oluşturur, yönetir, dağıtır.
 • Geçerli hukuki mevzuata uygun olarak yurt içinden ve yurt dışından, kişi veya tüzel kişilerden bağış alır ve yardım toplar.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek üzere iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, şirketleri kurar ve işletir.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.
 • Mevzuatın izin verdiği ölçüde diğer ülkelerde ve Uluslararası düzeyde faaliyetlerde bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla işbirliği yapar, diğer her türlü organizasyonları gerçekleştirir, katılır.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekirse yurt içi ve yurt dışında vakıf kurar, federasyon oluşturur veya bir federasyona katılır.
 • Gerek olursa şubeler açar, temsilciler atar, geçici veya daimi çalışma gurupları, komisyonlar, kurullar oluşturur.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.
 • Dernek üyelerinin mal, hizmet ve kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika, oda ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur, faaliyetlerde bulunur.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunur.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3 - Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan ve aşağıdaki iki farklı üye tanımlamasından birine uyan her gerçek ve tüzel kişi, bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

A. Asli Üyeler: Göğüs hastalıkları, Göğüs Cerrahisi ve/veya yoğun bakım uzmanları ile uzmanlık eğitimini almakta olan araştırma görevlileri/asistanlar ile akciğer sağlığı ve yoğun bakım alanında çalışan diğer hekimler (çevre ve meslek hastalıkları, alerji ve immünoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, acil, patoloji, mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, iç hastalıkları, radyoloji, anesteziyoloji, halk sağlığı, fizik tedavi ve rehabilitasyon, fizyoloji, histoloji, tıbbi biyoloji, genetik, biyoistatistik vb uzmanlar ve bu alanlardaki asistanlar, uzmanlık, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile verem savaş dispanseri hekimleri, aile hekimleri, pratisyen hekimler); akciğer sağlığı ve yoğun bakım alanında çalışan araştırmacılar, fizyoterapistler, hemşireler, teknisyenler, teknikerler; akciğer sağlığı ve yoğun bakımı ilgilendiren hukuki ve etik çalışmaları olanlar ve yukarıda sayılan tüm alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişiler. Asli üyeler şubelerin ve genel merkezin yönetim, denetim, onur kurullarına ve bilimsel kurullarına seçilebilirler ve bu kurullar için yapılan seçimlerde oy hakkına sahiptirler. Üyeler üyelikleri için yıllık aidat öderler.

B. Fahri Üyeler: Akciğer sağlığı ve yoğun bakım konusunda yurt dışında çalışan hekimler ile Derneğe ve çalışma alanına maddi ve manevi katkıda bulunan, yüksek başarılar sağlamış, ve uzun yıllar mesleğe hizmet etmiş kişilerdir. Fahri üyeler en az iki asil üyenin, şube veya genel merkez yönetim kurulunun önerisi ve genel merkez yönetim kurulunun aldığı kararla seçilirler. Fahri üyeler dernek organlarına seçilemezler ve bu kurullar için oy kullanamazlar. Aidat ödemek zorunda değildirler. Türk vatandaşı olmayan fahri üyelerde ikamet şartı aranmaz.

Üyelikten Ayrılma

Madde 4 - Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi merkez (3'ten fazla şube olması halinde şube) yönetim kuruluna ulaştığı anda, çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Vefat edenlerin üyelikleri kendiliğinden düşer.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5 - Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunan, verilen görevlerden sürekli kaçınan, yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödemeyen, Dernek organlarınca verilen kararlara uymayan, üye olma şartlarını kaybetmiş olan, yüz kızartıcı veya dernekler kanununun üyeliği yasaklayıcı suçlarından kesin hüküm giymiş olan, Derneğin etik ilkeleri ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan, Dernek amaçlarına aykırı hareketlerde bulunan veya dernek çalışmalarını, engelleyici davranışlarda bulunan üyeler Dernek (merkezi) yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

Dernek Organları

Madde 6 - Derneğin organları: Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulundan oluşur.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7 - Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise, şube sayısı üçe çıkana kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile şube genel kurullarında seçilen merkezi genel kurul delegelerinden oluşur.

Genel kurul; 3 yılda bir, Kasım ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte olağan olarak toplanır. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel kurulu, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirebilir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi, toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, merkezi yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Merkezi yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8 - Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin asgari üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Ancak, bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9 - Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçilmesi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 • Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarının onaylanması veya yapılan itirazların incelenerek karara bağlanması,
 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelik veya yönergeleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 • Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 • Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Derneğin vakıf kurması,
 • Derneğin fesih edilmesi,
 • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 • Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 • Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulunun Teşkili,Görev ve Yetkileri

Madde 10 - Yönetim Kurulu onüç asıl ve onüç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye'yi belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 • Derneğin amacı doğrultusunda ve çalışma alanlarında diğer gerçek veya tüzel kişilerle ve kamuoyuyla, medyayla temas kurmak, işbirliği yapmak,
 • Üyelerle dernek adına her türlü iletişimi, işbirliğini gerçekleştirmek
 • Derneğin bu tüzükte tanımlanan amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Dernek faaliyetleri çerçevesinde her türlü harcamayı, ödemeyi, tahsilatı yapmak, gelir ve giderleri, banka hesaplarını yönetmek; vergi, harç vb ödemeler yapmak
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri, yönergeleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 • Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 • Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 • Geçici veya kalıcı komisyonlar, kurullar, çalışma gurupları oluşturmak, bunlarla ilgili çalışma usullerini veya yönergelerini oluşturmak
 • İhtiyaç duyulan konularda raportör tayin etmek
 • Dernek adına bu tüzükte belirtilen yayınları, eğitim ve sosyal etkinlikleri, her türlü organizasyonu gerçekleştirmek ve bu amaçla üyeleri veya üye olmayan işle alakalı uzmanları, profesyonelleri, gönüllüleri görevlendirmek, denetlemek
 • Derneğin amaç ve çalışma alanlarında ihtiyaç duyulan hizmet, mal, malzeme alımlarını, kişi, personel istihdamını gerçekleştirmek
 • Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 • Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11 - Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12 - Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 • Üye aidatı: Üyelerden aylık 2,5 TL aidat alınır, ödeme yıllık olarak da tahsil edilebilir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
 • Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %25'i altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 • Derneğin bu tüzükte tanımlanan amaç ve çalışma alanlarında tertiplenen sosyal faaliyetler (çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, kamp, yarışmavb); eğitim etkinlikleri (kongre, kurs, sempozyum, konferans, online eğitimler, vb); yayınlar (kitap, dergi, CD, internet, radyo, TV, vb); bilimsel etkinlikler (projeler, patentler, raporlar, vb); sertifikasyon ve akreditasyon hizmetlerinden sağlanan gelirler,
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 • Derneğin parasının faiz ve fon gelirleri,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 • Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esası ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13 - Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 • Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 • Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 • Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 • İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

İşletme esasına göre tutulacak kayıtlı defterler, bilanço esasına geçildiğinde de aynen tutulur. Ancak Bilanço hesabına geçildiğinde ilaveten: Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri de tutulur. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14 - Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) "Yetki Belgesi " dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelirin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere,dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri,harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere,kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15 - Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16 - Dernek Yönetim Kurulunca aşağıdaki hususlarda Mülki Amirliğe yapılacak bildirimler ve bunların nasıl yapılacağına dair hükümler şöyledir:

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul sonuç bildirimine: divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği ile eğer tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23'de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17 - Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi; genel kurul veya yönetim kurulu bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18 - Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 19 - Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği'nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20 - Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 21 - Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu'dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 5 asıl ve 5 yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube'de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 22 - Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelirin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte yaparlar. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10'dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen yönetim kurulu asil üyeleri ve seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilci Atama

Madde 23 - Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilci atayabilir. Temsilcinin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilciler dernek genel kuruluna katılır ve oy kullanırlar. Şubeler temsilci atayamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24 - Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 25 - Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 26 - Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.