Uygulamalı Biyoistatistik Kursu

Uygulamalı Biyoistatistik Kursu / 18 – 19 Mayıs 2024 / Occidental Hotel, Ankara Uygulamalı Biyoistatistik Kursu 18 – 19 Mayıs 2024 Occidental Hotel, Ankara PROGRAM: 18 Mayıs 2024, Cumartesi 09:00-09:30 •Tanışma, Eğitim Amacının Açıklanması 09:30-10:00 •Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi, Amaçlarının Belirlenmesi, Araştırma Türleri 10:10-10:30 •Rastgele Kontrollü Denemeler, Duyarlılık Analizi 10:30-10:45 Ara 10:45-12:00 • Tanımlayıcı İstatistikler (Aritmetik Ortalama (Mean), Ortanca (Median), Tepe Değeri (Mode), Dağılım Genişliği (Range), Standart Sapma (Standard Deviation), Standart Hata (Standard Error of Mean), Çeyrekler Arası Dağılım Genişliği (Interquartile Range), Varyasyon Katsayısı (Coefficient of Variation), Güven Aralığı (Confidence Interval) 12:00-13:00 Öğle Arası 13:00-14:00 • Hipotez Nedir? Araştırma Hipotezinin Kurulması • Olumsuzluk Hipotezi (H0) ve Alternatif Hipotez (H1) Kavramları • Tek Yönlü ya da Çift Yönlü Hipotez Kurulması • p Değeri, Tip I ve Tip II Hata Kavramları Nedir? Aralarında Nasıl Bir İlişki Vardır? 14:10-14:20 Ara 14:20-15:20 • Parametrik - Parametrik Olmayan Testler Arasındaki Farklar Nelerdir? • Parametrik Test Varsayımları (Normal Dağılıma Uygunluk ve Varyansların • Homojen Olması) • Uygun Test Seçimini Etkileyen Faktörler Nelerdir? (İncelenen Grupların Bağımlı ya da Bağımsız Olması ve Karşılaştırılacak Grup Sayısı) 15:20-15:30 Ara 15:30-17:00 Performans Görevleri: Senaryolar Eşliğinde Uygulamalar • Student’s t Testi ve Mann-Whitney U Testlerine İlişkin Bir Uygulama • Eşleştirilmiş Örneklerde t Testi ve Wilcoxon Testlerine İlişkin Bir Uygulama • Ki-kare Testi, Fisher’in Kesin Ki-Kare Testi ve McNemar Testine İlişkin Bir Uygulama • Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kruskal Wallis Varyans Analizine İlişkin Bir Uygulama • Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi ve Friedman Testine İlişkin Bir Uygulama • ROC Analizi, Odds Oranı, Seçicilik, Duyarlık, Pozitif ve Negatif Tahmini Değerlerin Hesaplanmasına bir Uygulama 19 Mayıs 2024, Pazar 09:00-10:00 • Örneklem Büyüklüğünü Etkileyen Başlıca Faktörler • Etki Büyüklüğü (Effect Size), Tip I Hata, Tip II Hata, İncelenen Olayın Varyansı • Bir Paket Program Eşliğinde Örneklem Büyüklüğünün Nasıl Hesaplandığının Gösterilmesi • Deneklerin Gruplara Rastgele Atanması • “Random Allocation Software” Paket Programı ile Uygulama Yapılması 10:00-10:10 Ara 10:10-10:30 • Çok Değişkenli Testlerin Neden Uygulanması Gerektiğini Anlama ve Bir Makale Üzerinden İnceleme 10:30-12:00 •Tanı Testlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler • Çok Değişkenli Lojistik Regresyon Analizi • Sağkalım (Survival) Analiz Yöntemleri (Kaplan-Meier Yaşam Analizi ve Cox Oransal Hazard Modeli) 12:00-13:00 Öğle Arası 13:00-14:10 • Performans Görevi: Tanı Testlerine (ROC analizi, Seçicilik, Duyarlık, Pozitif ve Negatif Tahmini Değerlerin) İlişkin Uygulamaların Yapılması 14:10-14:20 Ara 14:20-15:30 • Performans Görevi: Çoklu Lojistik Regresyon Analizine İlişkin Uygulamaların Yapılması 15:30-15:40 Ara 15:40-16:50 • Performans Görevi: Kaplan Meier Yaşam Analizi ve Cox Oransal Hazard Regresyon Analizi 16:50-17:00 Değerlendirme, Görüş, Öneri ve Kapanış Kursa kayıt ücretsizdir. Başvurular sınırlıdır. Başvuru ve Kayıt için: asyod@asyod.org Adı Soyadı : Kurumu : Ünvanı : Tel : E Mail : TC : Bilimsel program PDF’i için tıklayınız.